« 1957 – Podpis “Rimske pogodbe”

Римський_договір

Podpis "Rimske pogodbe" (FOTO: Wikipedia)

Bookmark.

Podpis “Rimske pogodbe” (FOTO: Wikipedia)

Podpis “Rimske pogodbe” (FOTO: Wikipedia)

Leave a Reply