« Vandalizem v Mariboru

vir: Slovenski narod, 30.8.1940, str. 5

vir: Slovenski narod, 30.8.1940, str. 5

Bookmark.

vir: Slovenski narod, 30.8.1940, str. 5

vir: Slovenski narod, 30.8.1940, str. 5

Leave a Reply